Сертификати

За да подобри вътрешните практики, нашата компанията избра да приеме интегрираната система за управление на Качеството - Околната среда - Безопасност и здраве при работа (ISO 9001 - SR EN ISO 14001 - OHSAS 18001). По този начин, през 2007 г. ние успешно получихме удостоверенията за система за управление на качеството и околната среда, а през 2009 г. ние също приложихме и получихме сертификат за системи за управление на безопасност и здраве при работа.

Качество – Тъй като удовлетворяването на нашите клиенти е от съществено значение за благосъстоянието на компанията, ние сме заинтересовани да докажем на тях, а също и на нас, чрез постоянно изпитване, че нашите продукти и услуги са в съответствие със стандартите, изисквани на пазара.

Околна среда - С получаването на този сертификат, компанията изрази своята ангажираност за съхранението и внимателното рециклиране на отпадъците, резултат от дейността ѝ, да се постигне напредък и да се минимизира въздействието върху околната среда. Ето защо ние предлагаме на нашите служители постоянно обучение за това как да се запази естествената околна среда чиста и здравословна.

Безопасност и здраве при работа - Политиката на Freyssinet "БЕЗ ЗЛОПОЛУКИ", която ние също така приехме, е свързана с комплекс от мерки за превенция на риска за целия персонал, на работното място и по време на път, която се проявява чрез периодични обучения за защита, общи и специфични, чрез ежеседмична проверка на различните аспекти, дискутирани по време обученията, чрез издаване на инструкции за риска за всяка отделна позиция в организацията и чрез ежедневен, задълбочен анализ на параметрите, които да бъдат следвани, преди започване на работа.

През 2010 г. ние също получихме сертификат за Социална отговорност (SA8000), доказващ отговорността, която носим за нашите служители и интереса, който имаме за предоставянето им на условия на труд в съответствие с международните стандарти.