Доставка и техн.помощ при монтаж на WR 75 на мост на бул.Цариградско шосе +11.000, София (2014)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА: WRB 75 - 142m

ГОДИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2014